Cụ thể, trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới. Số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94,7 nghìn lao động.

Tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng. Giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước còn có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.

2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% và tăng 9,2%.

5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%.

1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.